Биотермална камера

Биотермална камера (на гръцки bios - живот, свързан с живота, с жизнените процеси + гръцки. Therme - топлина, топлина; камера от късна късност - камера, стая) - структура, в която отпадъците се обработват по биотермални методи, оборудвани с устройства за аерация и зареждане и качване на съдържание.